جایی برای گفتن رازهای ترنج دل....
by : x-themes

"سوتك"

نميدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نميخواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت؟

ولي بسيار مشتاقم كه از خاك گلويم سوتكي سازد.

گلويم سوتكي باشد به دست كودكي گستاخ و بازيگوش

و او يكريز و پي در پي دم گرم وخوشش را بر گلويم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدين سان بشكند در من

سكوت مرگبارم را.....

شنبه ۵ شهریور۱۳۹۰ 11:4 AM |- m.gazichi7 -|

ϰ-†нêmê§